.

Zinspeling bvba
Privacybeleid

versie 10 augustus 2020

Zinspeling bvba hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. In deze privacyverklaring bieden we daarom heldere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring hierover nog vragen heeft, kan u contact opnemen via:

Zinspeling bvba, Blookstraat 47, 3740 Bilzen. 
Telefoon: +32 474 88 26 37

Waarom verwerken wij persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden door Zinspeling bvba verwerkt ten behoeve van volgende doelstellingen:

 • Om te kunnen deelnemen aan activiteiten van Zinspeling bvba
 • Om - na uw toestemming of inschrijving op de mailinglist - nieuwsbrieven en uitnodigingen te kunnen ontvangen
 • Om contact met u te kunnen opnemen wanneer u ons daartoe verzoekt (via mail, telefonisch of via het gebruik van onze online-contactformulieren op www.zinspeling.be)
 • Om contact met u te kunnen opnemen wanneer wij met u samenwerken aan professionele opdrachten
 • Om facturen te ontvangen van diensten die wij u na overeenkomst hebben geleverd

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van uw vragen en opslaan:

 • Uw identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, beroep/functie
 • Uw organisatiegegevens: naam, rechtsvorm, adres, telefoonnummer, btw-nummer, rekeningnummer, website-adres

Wij gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doelstelling waarvoor we uw gegevens hebben ontvangen.

Verstrekking aan derden:

De gegevens die u ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken enkel indien die nodig is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet-omgeving. De webhosting is in handen van webnode.com.
 • Voor de opmaak en verzending van nieuwsberichten. Daartoe zullen we gebruik maken van laposta.nl
 • Voor de technische ondersteuning van onze IT-infrastructuur. Daartoe werken wij samen met Datastudio.be
 • De verwerking van betalingen via de KMO-portefeuille en loopbaancheques, waarvoor wij via Evenwicht.be samenwerken met hoevecorfs.be

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met bovenstaande partijen maken wij afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij wettelijk verplicht. Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht die toestemming ten allen tijd in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Zinspeling bvba bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn versterkt en niet langer dan maximaal 5 jaar na het laatste gebruik.

Opslag en beveiliging van de gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens via de informatiestroom waarmee ze ons bereiken:

 • Uw vragen, berichten, inschrijvingen voor sessies en verzoeken tot contactname via de website worden bewaard in formulieroverzichten in de backend van de website.
 • Bij inschrijving op activiteiten voor Zinspeling bewaren we uw inschrijving in een lijst die uitsluitend bedoeld is voor communicatie over de activiteit waarvoor u inschrijft en opgeslagen wordt via Microsoft OneDrive.
 • Bij inschrijving op de nieuwsbrief bewaren wij uw gegevens via de technische ondersteuner van het gebruikte e-nieuws programma
 • Bij contactname via mail, bewaren we uw mails en daaraan verbonden persoonsgegevens via het archief van Microsoft Outlook.
 • Bij louter telefonische contactname worden geen persoonsgegevens opgeslagen noch bewaard.
 • We gebruiken verder geen contactvolgsystemen waarin persoonsgegevens en contacten systematisch worden genoteerd en bewaard.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben ontvangen. Hoger in deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen daartoe.

Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen u te legitimeren voor wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u hierover rechtstreeks met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, die de toezichthoudende autoriteit is op het gebied van privacy-bescherming.

Wijziging privacy statement

Zinspeling bvba kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijzigingen zullen we aankondiging doen op de contactpagina van onze website www.zinspeling.be

[Voor de opstelling van deze privacyverklaring deden we een beroep op een voorbeelddocument dat online ter beschikking is gesteld door Scwitch.be. Waarvoor onze oprechte dank.] 

Lees ook ons Cookiebeleid

Zinspeling

Idee van Arno Vansichen en Griet Bouwen
Website en tekst door Griet.
Fotografie van Rudi Kumpen, Arno en Griet.
Izanne De Waal tekende. 

Meer weten? 
Startpagina